නම: ගරු රෝහන වන්නි ආරච්චි මැතිතුමා

කාලය: XXXXXXXXXXXXXXXX

පක්ෂය: XXXXXXXXXXXXXXX

නම: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

කාලය: XXXXXXXXXXXXXXXX

පක්ෂය: XXXXXXXXXXXXXXX

 

නම: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

කාලය: XXXXXXXXXXXXXXXX

පක්ෂය: XXXXXXXXXXXXXXX

 

නම: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

කාලය: XXXXXXXXXXXXXXXX

පක්ෂය: XXXXXXXXXXXXXXX

 

නම: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

කාලය: XXXXXXXXXXXXXXXX

පක්ෂය: XXXXXXXXXXXXXXX

 

නම: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

කාලය: XXXXXXXXXXXXXXXX

පක්ෂය: XXXXXXXXXXXXXXX

 

නම: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

කාලය: XXXXXXXXXXXXXXXX

පක්ෂය: XXXXXXXXXXXXXXX

 

නම: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

කාලය: XXXXXXXXXXXXXXXX

පක්ෂය: XXXXXXXXXXXXXXX

 

නම: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

කාලය: XXXXXXXXXXXXXXXX

පක්ෂය: XXXXXXXXXXXXXXX

 

නම: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

කාලය: XXXXXXXXXXXXXXXX

පක්ෂය: XXXXXXXXXXXXXXX

 

Sinhala Tamil Unicode

Go to top