ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ඌව පළාතේ

බිබිල ප්‍රාදේශීය සභාවේ පුරවැසි සේවාලාභී ප්‍රඥප්තිය

 

මහජන සෞඛ්‍ය, පොදු මංමාවත් සහ පොදු උපයෝගිතා සේවාවන්ට අදාල සේවා සැපයුම් හා පහත සඳහන් මූලික සේවාවන් නියමිත ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව ලබා දීමට මෙයින් බැඳී සිටින්නෙමු.

 

අ.අ

සේවාවන් පිළිබඳ විස්තර

ඉලක්ක ගත

කාල සීමාව

 

කාර්යය ඉටු කරන නිලධාරියා

උපදෙස් පත්‍රිකා අංකය

01

ගොඩනැගිලි සැලසුම් අනුමත කර ගැනීම

·       දියුණු ගම් ලෙස

·       නොදියුණු ගම් ලෙස

දින 30

දින 30

දින 10

තාක්ෂණ නිලධාරි

විෂය භාර නිලධාරි

BPS/01

02

නව ජල සම්බන්ධතා නගා සිටුවීම

 

දින 30

කාර්මික නිලධාරි

BPS/02

03

වීථි රේඛා සහ නොපවරවා ගැනීමේ සහතික නිකුත් කිරීම

දින 03

තාක්ෂණ නිලධාරි

විෂය භාර නිලධාරි

BPS/03

04

අනතුරුදායක ගස් පිළිබඳ කටයුතු කිරීම

දින 07

තාක්ෂණ නිලධාරි

විෂය භාර නිලධාරි

BPS/04

05

යන්ත්‍රෝපකරණ කුලියට දීම

·       ජල බවුසරය

·       මෝටර් ගේඩරය

·       බැකෝ යන්ත්‍රය

·       මාර්ග තලන යන්ත්‍රය

අවශ්‍යතාවය අනුව

තාක්ෂණ නිලධාරි

වාහන නිලධාරි

BPS/05

06

සුසාන භූමි සඳහා අවසර පත්‍ර ලබා දීම

දින 01

විෂය භාර නිලධාරි

BPS/06

07

ක්‍රීඩා පිටිය වෙන් කර ගැනීම

දින 01

විෂය භාර නිලධාරි

BPS/07

08

වෙළඳ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

දින 07

ආදායම් පරීක්ෂක නිලධාරි

විෂය භාර නිලධාරි

BPS/08

09

වරිපනම් ලේඛණයට නම ඇතුලත් කිරීම හා වෙනස් කිරීම

දින 30

විෂය භාර නිලධාරි

BPS/09

10

ප්‍රචාරක දැන්වීම් පුවරු ප්‍රදර්ශනය සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීම

දින 01

ආදායම් පරීක්ෂක නිලධාරි

BPS/10

11

පරිසර බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

දින 30

පරිසර නිලධාරි

BPS/11

12

සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව කුලියට දීම

දින 01

විෂය භාර නිලධාරි

BPS/12

13

පුස්තකාල සාමාජික අයදුම් පත්‍ර ලබා දීම

විනාඩි 05

පුස්තකාලයාධිපති

BPS/13

14

සභාව සතු භූමිය කුලියට දීම

දින 07

විෂය භාර නිලධාරි

BPS/14

15

රථ වාහන නැවතුම් ස්ථාන සඳහා අවසර පත්‍ර ලබා ගැනීම

සති 02

විෂය භාර නිලධාරි

BPS/15

16

ප්‍රගාමී තොරතුරු

දින 14

තොරතුරු නිලධාරි

සභා ලේකම්

සභාපති

BPS/16

 

ඉහත සඳහන් සේවාවන් ඉටු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ලියකියවිලි හා අවශ්‍යතාවයන් පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක උපදෙස් පත්‍රිකාව සහ අදාළ ඉල්ලුම් පත අප පෙරටු කාර්යාලයෙන් ලබා ගත හැකිය.

 

මහජන පැමිණිලි හා දුක්ගැනවිලි නිරාකරණය

 

තනතුර

දුරකථන අංකය

·       සභාපති

055-2265476

·       සභා ලේකම්

055-2265475

·       ප්‍රධාන කළමනාකරණ සහකාර

 

 මෙම ප්‍රඥප්තිය යටතේ ලබා දෙන සේවාවන් නිරතුරුවම සංශෝධනය කිරීමට සහ වැඩි දියුණු කිරීමට අප බැදී සිටිමු.

 

මේ ඔබගේ ප්‍රාදේශීය සභාවයි !

  

බිබිල ප්‍රාදේශීය සභාව, පුරවැසි සේවාලාභී ප්‍රඥප්තිය 2018 දෙසැම්බර්.

මෙම ලිපියේ PDF ගොනුව භාගත කර ගන්න

Bodega

Sinhala Tamil Unicode

Go to top