හොඳින් විශාලනය කළ හැකි විශාල 20.4 MB ධාරිතාවයකින් යුත් ගොනුව භාගත කර ගැනීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න.

භාගත කර ගැනීමට රූපය මත Right Click කරන්න.

Sinhala Tamil Unicode

Go to top